Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w pigułce

Ogólne wskazówki

Poniższe informacje w prosty sposób przedstawiają, co dzieje się z danymi osobowymi gości naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację osoby. Dokładne informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności znajdującej się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych osobowych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się jej administrator. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Po pierwsze dane gromadzone są w oparciu o uzyskiwane od Państwa informacje, np. dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane gromadzone są automatycznie podczas wizyt na naszej stronie internetowej za pomocą naszych systemów IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, jak również godzina wejścia na stronę). Dane tego rodzaju gromadzone są automatycznie, zaraz po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Część danych osobowych gromadzona jest w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy zachowania użytkowników Internetu.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do danych?

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo uzyskania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu, dla jakiego dane osobowe Państwa dotyczące zostały zgromadzone. Ponadto mają Państwo prawo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia takich danych osobowych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto w pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat wskazano w polityce prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analizy i narzędzia od dostawców zewnętrznych

Zachowanie w Internecie osób odwiedzających naszą stronę internetową może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to dzięki plikom cookie i programom do analizy. Analiza zachowania w sieci przeprowadzana jest z reguły anonimowo, a dany model zachowania w Internecie nie może zostać przypisany do konkretnej osoby. Internauta może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie takiej analizy lub zapobiec jej nie stosując konkretnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Na przeprowadzenie analizy można się nie zgodzić. Możliwości odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie analizy opisano w polityce prywatności.2. Ogólne informacje oraz informacje o obowiązkach

Ochrona danych osobowych

Administratorzy naszych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne przestrzegając przy tym przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz postanowień niniejszej polityki prywatności.

Od użytkowników naszych stron internetowych gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację osoby. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, które dane są gromadzone oraz w jakim celu są wykorzystywane. Wskazano także, w jaki sposób oraz w jakim celu się to odbywa.

Zaznaczamy, iż przesyłanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji drogą e-mailową) może wykazywać deficyty w zakresie bezpieczeństwa. Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Podmiot odpowiedzialny [administrator]

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

Barthelmess GmbH
Geschäftsführer:
Tom M. Bouman
Schwabacher Straße 510
D-90763 Fürth

Telefon: 09 11 - 97 13 0
E-mail: info@barthelmess.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi osobami określa cel i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przeprowadzenie wielu procesów związanych z ochroną danych osobowych możliwe jest tylko po udzieleniu przez Państwa wyraźnej zgody. Już udzieloną zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam e-mailem nieformalne zawiadomienie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania takich danych osobowych. Powyższe obowiązuje także w odniesieniu do profilowania na podstawie tych przepisów. Dana podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, wynika z niniejszej polityki prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już dalej przetwarzać danych osobowych Państwa dotyczących, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, wówczas przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących, jeżeli przetwarzanie odbywa się na cele prowadzenia takich działań marketingowych. Powyższe obowiązuje także w stosunku do profilowania, jeżeli jest ono związane z takimi działaniami marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą następnie więcej wykorzystywane na cele marketingu bezpośredniego (sprzeciw w rozumieniu art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo wniesienia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo udostępniania danych, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, dla siebie lub osób trzecich z wykorzystaniem powszechnie stosowanego, nadającego się do odczytu maszynowego formatu. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, wówczas nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych takich jak zamówienia czy zapytania, które przesyłane są nam jako administratorom strony, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, iż początek adresu internetowego w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a w wierszu adresowym przeglądarki pojawia się symbol zamka.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Dostęp, blokowanie, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym czasie mają Państwo prawo żądać nieodpłatnej informacji o zapisywanych danych osobowych Państwa dotyczących, ich pochodzeniu i odbiorcy, jak również celu przetwarzania tych danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania, zablokowania i usunięcia powyższych danych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do nas korzystając z adresów wskazanych w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych obowiązuje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych Państwa dotyczących, które są przez nas zapisywane, wówczas z reguły potrzebujemy czasu, aby sprawdzić taki stan rzeczy. Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na czas dokonania sprawdzenia.

 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpiło/następuje niezgodnie z prawem, wówczas zamiast usunięcia mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Jeżeli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, wówczas mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.

 • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, wówczas należy zważyć interesy Państwa oraz nasze. Do czasu ustalenia, czyje interesy są nadrzędne, przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, wówczas takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa ustaliliśmy inspektora ochrony danych.

Zewnętrzny inspektor ochrony danych
Gisela Pöllinger
Datenschutz Pöllinger GmbH
Dresdner Str.38, 92318 Neumarkt i.d.Opf.

Telefon: 09181/270577-0
E-mail: kontakt@datenschutz-poellinger.de4. Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na komputerze użytkownika żadnych szkód oraz nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu opracowanie bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne“. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Pozostałe rodzaje plików cookie zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika aż do momentu ich usunięcia. Takie pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, uniemożliwiała akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie. Istnieje także możliwość aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalności dostępne na stronach.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia komunikacji elektronicznej lub udostępnienia konkretnych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka z produktami), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia niezakłóconego pod względem technicznym i optymalnego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane będą inne pliki cookie (np. cookies do analizy zachowania użytkowników w Internecie), wówczas zostaną one osobno wskazane w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logów serwera

Administratorzy stron automatycznie gromadzą i zapisują informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki

 • wykorzystywany system operacyjny

 • URL referera

 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

 • godzina wysłania zapytania do serwera

 • adres IPPowyższe dane nie są prowadzone wraz z innymi źródłami danych.

Gromadzenie powyższych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zapewnianiu niezakłóconego pod względem technicznym funkcjonowania i optymalizacji strony internetowej – w tym celu konieczne jest gromadzenie plików logów serwera.


Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Przetwarzający dane osobowe

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych:Barthelmess GmbH

Schwabacher Straße 510

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Fürth [niem. Amtsgericht Fürth]

Numer rejestracyjny: HRB [Rejestr Handlowy Dział B] 16288

NIP UE w rozumieniu § 27 a Ustawy o podatku VAT [niem. Umsatzsteuergesetz]: DE 312 148 249Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych:Pani Gisela Pöllinger

Datenschutz Pöllinger GmbH

Dresdner Str. 38

92318 Neumarkt

Tel.: 09181/2705770

E-mail: datenschutz@datenschutz-poellinger.de

Ramy przetwarzania

Cel i podstawa prawna przetwarzania art. 6, ustęp 1, litery a, b, f RODO

Dane klientów: Gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych następuje na cele prowadzenia działalności: sporządzania ofert, potwierdzania zleceń, faktur, realizacji dostaw towarów i usług oraz utrzymania kontaktów biznesowych oraz informowania klientów.Dane dostawców: Gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych następuje na cele prowadzenia działalności: sporządzania ofert, potwierdzania zleceń, faktur, zamawiania towarów i usług, oraz utrzymania kontaktów biznesowych oraz informowania przez dostawcę.Dane personelu: Gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych naszych pracowników następuje w celu realizacji i prowadzenia danego stosunku pracy.Dane kandydatów do pracy: Gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych kandydatów do pracy następuje w celu nawiązania stosunku pracy.Kategorie przetwarzanych danych osobowych:Istotne kategorie danych to:

imię i nazwisko/nazwa

adres

dane kontaktowe osób do kontaktu w przedsiębiorstwie (imię, nazwisko)

dane komunikacyjne (numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer faksu)

numer klienta oraz dane dotyczące zamówienia i dostawy na cele nawiązania [relacji biznesowej]

dane dotyczące zlecenia i umowy (…..)

dane rozliczeniowe i płatnicze (dane rachunku bankowego, polecenie zapłaty SEPA, itp.)Pochodzenie (źródło) danych

Zapisane dane zostały zgromadzone w ramach stosunku umownego oraz poszczególnych zleceń lub powstały w ramach kontaktów biznesowych i zainicjowania interesów. Dane przechowywane są w celu spełnienia i realizacji udzielanych nam zleceń oraz handlowo-prawnych i podatkowo-prawnych obowiązków w zakresie dokumentacji i archiwizacji. Gromadzenie na podstawie danych wprowadzonych do systemu ERP, sygnatury z e-maili i dokumentów. W tym zakresie Państwa dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1, f RODO.Odbiorcy (kategorie) danych osobowychPodmioty publiczne, które otrzymują dane na podstawie przepisów prawa (np. zakłady ubezpieczeń społecznych, organy finansowe).Podmioty wewnętrzne, które uczestniczą w realizacji poszczególnych procesów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (administracja osobowa, księgowość, controlling, produkcja, dokumentacja, dystrybucja, zaopatrzenie, technika i IT).Podmioty zewnętrzne (partnerzy umowni) jeżeli jest to konieczne na cele wykonania umowy. Zewnętrzni zleceniobiorcy (przedsiębiorstwa usługowe) zgodnie z art. 28 RODO na cele realizacji przetwarzania danych na nasze zlecenie.Inne podmioty zewnętrzne takie jak, np. instytucje kredytowe (płatność wynagrodzenia, faktury dostawców), przedsiębiorstwa należące do grupy lub inne podmioty zewnętrzne na cele realizacji wskazanych powyżej celów, jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła pisemnej zgody, jest to konieczne na cele wykonania umowy lub przekazanie danych jest dopuszczalne z uwagi na nadrzędny prawnie uzasadniony interes.Przekazywanie do państw trzecichDane osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską.Okres przechowywania / usunięcie danych10 latroczne sprawozdania finansowe, bilanse otwarcia, księgi handlowe, rejestry, instrukcje pracy, dokumenty organizacyjne, faktury i dowody księgowe (Kodeks handlowy [niem. HGB], Ordynacja podatkowa [niem. AO], Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [niem. EStG], Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych [niem. KStG], Ustawa o podatku od prowadzenia działalności gospodarczej [niem. GewStG], Ustawa o podatku VAT [niem. UStG], Ustawa o spółkach akcyjnych [niem. AktG], Ustawa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością [niem. GmbHG], Ustawa o spółdzielniach [niem. GenG])

6 lat korespondencja handlowa i biznesowa oraz inne dokumenty (HGB, Kodeks cywilny [niem. BGB])

4 lata sprawdzenie [kontrola] w rozumieniu § 35 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych [niem. BDSG]

3 miesiące dobrowolne aplikacje (e-mail), aplikacje cyfrowe w ogóle

6 miesięcy aplikacje w ramach konkursów na miejsce pracy z uwzględnieniem Ogólnej Ustawy o równym traktowaniu [niem. AGG]W myśl art. 17 RODO następujące dane są usuwane w przypadku: • gdy przechowywanie danych nie jest już konieczne

 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie

 • gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie krajowymPrawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z artykułem 18

Jeżeli w przypadku przetwarzania danych odbywającego się w sposób niezautomatyzowany z uwagi na szczególny sposób przechowywania usunięcie danych nie jest możliwe lub jest możliwe po poczynieniu niewspółmiernie dużego wysiłku, a interes osoby, której dane dotyczą, w zakresie usunięcia danych należy uznać za niewielki, wówczas osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa, a administrator obowiązku usunięcia danych osobowych w myśl artykułu 17 ustęp 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, co ma miejsce w sposób uzupełniający do wyjątków wskazanych w artykule 17 ustęp 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679. W takim wypadku zamiast usunięcia danych ma miejsce ograniczenie przetwarzania zgodnie z artykułem 18 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Zdań 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem.Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą • Prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych jej dotyczących (art. 15 RODO). W szczególności prawo dostępu dotyczy celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego czasu przechowywania, informacji o prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu, informacji o prawie wniesienia skargi, pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one zgromadzone przez nas, jak również informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz żądania istotnych informacji szczegółowych dotyczących powyższych praw.

 • Sprostowanie – jeżeli przetwarzane są nieprawidłowe dane osobowe (art. 16 RODO),

 • Usunięcie i ograniczenie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 17, 18 i 21 RODO).

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących, które nam Państwo udostępnili, lub żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.

 • Wycofanie zgody (art. 7 ust. 3 RODO). Powyższe prowadzi do tego, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych opierającego się na tej zgodzie.

 • Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO)Prawo do wniesienia sprzeciwuJeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów w myśl art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, wówczas zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących, o ile istnieć będą przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją lub gdy sprzeciw będzie skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. W ostatnim z wymienionych przypadków przysługuje Państwu ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które może być przez nas wykonywane bez przytoczenia szczególnej sytuacji [tak w oryginale].Prawo do wycofania zgodyZgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć jedną lub wszystkie zgody, które zostały udzielone, np. na cele wykonania umowy. Powyższe prawo może zostać wykonane w dowolnym momencie oraz bez niekorzystnych konsekwencji dla osoby wycofującej zgodę oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Oświadczenia o wycofaniu zgody oraz sprzeciwy należy kierować w formie pisemnej do:Lucasa Fischera i Klausa Bauera na adres: Datenschutz@barthelmess.comZautomatyzowanie podejmowanie decyzji i profilowanieNie stosuje się żadnych zautomatyzowanych procedur podejmowania decyzji w myśl art. 22 RODO ani innych działań związanych z profilowaniem w myśl art. 4 RODO.Aktualność i zmiany niniejszego obowiązku informacyjnego w myśl art. 13 i 14 RODO

Niniejszy obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych jest aktualnie ważny i został sporządzony w maju 2018 roku.

Wprowadzenie zmian niniejszych informacji może być konieczne między innymi na podstawie zmian przepisów lub wytycznych urzędowych.